Đâu là phần tử HTML tạo ra một danh sách đầu mục bởi dấu chấm?

Đâu là phần tử HTML tạo ra một danh sách đầu mục bởi dấu chấm?

A.

    B.

    C. v

    D.

    Hướng dẫn

    Chọn A là đáp án đúng

Tags: