Đâu là phần tử HTML tạo ra 1 danh sách đầu mục bằng số?

Đâu là phần tử HTML tạo ra 1 danh sách đầu mục bằng số?

A.

B.

    C.

    D.

      Hướng dẫn

      Chọn D là đáp án đúng

Tags: