Đâu là những toán tử toán học?

Đâu là những toán tử toán học?

A. +, /, %.

B. +, -, *, /, %, ++, –, >, <

C. &&, ||

D. +, -, *, /, %, =, !=

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: