Đâu là một khai báo lớp kế thừa từ hai giao điện đúng?

Đâu là một khai báo lớp kế thừa từ hai giao điện đúng?

Chọn một câu trả lời

A. interface Summable {}

interface Eatable {}

class Math implements Summable;Eatable{}

B. interface Summable {}

interface Eatable {}

class Math implements Summable and Eatable{}

C. interface Summable {}

interface Eatable {}

class Math: Summable,Eatable{}

D. interface Summable {}

interface Eatable {}

class Math implements Summable,Eatable{}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: D đúng

vì:

dấu phẩn(,) là dấu để cách ra các interface/class trong danh sách thừa kế hoặc triển khai.

Một lớp triển khai interface thì từ khóa implements được dùng.

Tags: