Đâu là một khai báo interface đúng?

Đâu là một khai báo interface đúng?

Chọn một câu trả lời

A. public interface MyInterface {} 

B. public interface MyInterface {

    default int x;

}

C. public interface MyInterface {

    protected int sum(int x, int y);

}

D. public interface MyInterface {

    private int sum(int x, int y);

}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  public interface MyInterface {}

Vì:

Trong đáp án B default là từ khóa dùng trong lệnh switch chứ không phải là một  từ khóa truy xuất.

Trong đáp án C, D không thể mức truy xuất  private hoặc protected cho thuộc tính cúng như phương thức.

Trong khai báo interface có thể không khai báo gì.

Tags: