Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Chọn một câu trả lời

A. Class Cat{}

B. class public Cat(){} 

C. class Cat{} 

D. public Cat class{}

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  class Cat{}

Vì: Theo cú pháp khai báo lớp

Tags:

Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Chọn một câu trả lời

A. Class Cat{} 

B. class public Cat(){} 

C. class Cat{}

D. public Cat class{} 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  class Cat{}

Tags: