Đâu là khai báo biến hợp lệ?

Đâu là khai báo biến hợp lệ?

A. theOne 

B. the One 

C. 1the_One 

D. $the One  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  theOne

Vì: Theo quy tắc khai báo biến thì tên biến nên bắt đầu bởi ký tự, không có khoảng cách giữa tên biến và tên biến không được bắt đầu bởi số.

Tags: