Đâu là khai báo biến đúng trong java?

Đâu là khai báo biến đúng trong java?

(1) rollNumber        

(2) $rearly_salary   

(3) double     

(4) $$_          

(5) mount#balance

A. 12345 

B. 123  

C. 124  

D. 125  

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: