Đâu là kết quả của hàm complex() trong những đáp án dưới đây?

Đâu là kết quả của hàm complex() trong những đáp án dưới đây?

A. 0j

B. 0+0j

C. 0

D. Error

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: