Đâu là định nghĩa đúng về cấu trúc tự trỏ:

Đâu là định nghĩa đúng về cấu trúc tự trỏ:

A. Là một cấu trúc có một trường là con trỏ chứa địa chỉ của một biến cấu trúc.

B. Là dạng cấu trúc có một trường  là con trỏ chứa địa chỉ của một biến cấu trúc có dạng dữ liệu giống nó.

C. Là dạng cấu trúc có một trường có kiểu dữ liệu giống nó.

D. Tất cả các ý trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: