Đâu là câu SAI về ngôn ngữ Java?

Đâu là câu SAI về ngôn ngữ Java?

A.  Ngôn ngữ Java có phân biệt chữ hoa – chữ thường 

B. Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

C. Dấu chấm phẩy được sử dụng để kết thúc lệnh trong java 

D. Chương trình viết  bằng Java chỉ có thể chạy trên hệ điều hành win 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Chương trình viết  bằng Java chỉ có thể chạy trên hệ điều hành win

Vì: Chương trình viết bằng java có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Tags: