Đâu là cách khai báo tạo ra chuỗi ký tự?

Đâu là cách khai báo tạo ra chuỗi ký tự?

A. String s = new String(“Test”)

B. String s;

C. Cả hai phương án đều đúng

D. Cả hai phương án đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: