Đâu KHÔNG phải là thành phần trong cấu trúc của lớp trong java.

Đâu KHÔNG phải là thành phần trong cấu trúc của lớp trong java.

A.  Tên lớp  

B. Thuộc tính 

C. Phương thức 

D. Biến  

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Thành phần trong cấu trúc của lớp trong java bao gồm tên lớp, thuộc tính, phương thức

Tags: