Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?

Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?

A. double 

B. int  

C. long 

D. long float 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:   long float

Vì: double, int, long ở các là các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java. Trong Java không có kiểu dữ liệu dẫn xuất long float.

Tags: