Đâu không phải là kiểu dữ liệu tiêu chuẩn trong Python?

 Đâu không phải là kiểu dữ liệu tiêu chuẩn trong Python?

A. List

B. Dictionary

C. Class

D. Tuple

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: