Đâu KHÔNG phải là cách thức để khởi tạo giá trị cho thuộc tính name có kiểu chuỗi của lớp Cat?

Đâu KHÔNG phải là cách thức để khởi tạo giá trị cho thuộc tính name có kiểu chuỗi của lớp Cat?

A. class Cat {String name = “noname”;} 

B. public class Cat{

    String name;

    public Cat(){name = “noname”;}

}

C. public class Cat{

    String name;

    public Cat(String x){name = x;}

}

D. public class Cat{

    String name;

    public Cat(){

        String name = “noname”;

    }

}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  

public class Cat{

    String name;

    public Cat(){

        String name = “noname”;

    }

}

 Vì: Sai về cách thức khởi tạo thuộc tính name của lớp Cat sai về cách thức khởi tạo thuộc tính name của lớp Cat

Biến name trong hàm tạo là biến cục bộ,  không phải là thuộc tính name.

Tags: