Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fputs();

Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fputs();

A. int puts(const char *s, FILE *f);

B. int puts( const char *s);

C. int puts(FILE *f, const char *s);

D. int puts(FILE *f);

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fopen() để mở một file đã tồn tại đọc theo kiểu nhị phân:

Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fopen() để mở một file đã tồn tại đọc theo kiểu nhị phân:

A. f=fopen(“du_lieu”,”r”);

B. f=fopen(“du_lieu”,”r+b”);

C. f=fopen(“du_lieu”,”a+t”);

D. f=fopen(“du_lieu”,”a+b”);

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: