Dấu hiệu nào dưới đây cho biết node p của một danh sách liên kết đơn là node cuối cùng bên phải:

Dấu hiệu nào dưới đây cho biết node p của một danh sách liên kết đơn là node cuối cùng bên phải:

A. (p->info!=NULL);

B. (p->info==NULL);

C. (p->next!=NULL);

D. (p->next==NULL);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: