Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn rỗng:

Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn rỗng:

A. (p->right==NULL);

B. (p->info==NULL);

C. (p==NULL);

D. (p->next==NULL);

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: