Dấu hiệu nào cho biết node phải của p có cây con bên phải:

Dấu hiệu nào cho biết node phải của p có cây con bên phải:

A. (p->right!=NULL);

B. (p->left!=NULL);

C. (p->right!=NULL)&&(p->right->right==NULL);

D. (p->right!=NULL)&&(p->right->right!=NULL);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: