Dấu hiệu khác nhau cơ bản giữa kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ là:

Dấu hiệu khác nhau cơ bản giữa kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ là:

A. Phương pháp sử dụng để kiểm toán

B. Phạm vi hoạt động và mục đích của kiểm toán

C. Các chuẩn mực kiểm toán được áp dụng

D. Không có sự khác nhau

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng