DatagramSocket được dùng để truyền và nhận các?

DatagramSocket được dùng để truyền và nhận các?

A.  DatagramPacket

B. Socket

C. DatagramSocket

D. ServerSocket

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: