Data items in a class may be public.

Data items in a class may be public.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: