Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?

Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?

A. In the section

B. In the section

C. At the top of the document

D. At the end of the document

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?

Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?

A. Trong thẻ

B. Trong thẻ

C. Ở cuối file HTML

D. Ở đầu file HTML

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đặt dòng liên kết với file css ở vùng nào trong file xhtml?

Đặt dòng liên kết với file css ở vùng nào trong file xhtml?

A. In the section

B. In the section

C. At the top of the document

D. At the end of the document

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?

Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?

A. Trong thẻ

B. Trong thẻ

C. Ở cuối file HTML

D. Ở đầu file HTML

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: