Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề:

Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề:

A. Khuyến khích kiểm toán viên thực hiện để được khen thưởng

B. Kiểm toán viên cần tuân theo để giữ uy tín nghề nghiệp

C. Kiểm toán viên phải chấp hành vì là đòi hỏi của luật pháp

D. Câu A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng