Danh sách định nghĩa (definition lists) được đóng bởi thẻ nào?

Danh sách định nghĩa (definition lists) được đóng bởi thẻ nào?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: