Đánh dấu các câu đúng về các thiết bị mạng:

Đánh dấu các câu đúng về các thiết bị mạng:

A. Repeater có chức năng kéo dài cáp mạng

B. Thiết bị bridge hoạt động tại tầng mạng

C. Thiết bị switch hoạt động tại tầng vật lý

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: