Dạng tổng quát của hàm printf() là: printf(“dãy mã quy cách”, dãy mã biểu thức); Trong đó, dãy mã quy cách sẽ là:

Dạng tổng quát của hàm printf() là: printf(“dãy mã quy cách”, dãy mã biểu thức); Trong đó, dãy mã quy cách sẽ là:

A. Dãy các mã định dạng dữ liệu hiển thị

B. Con trỏ của xâu kí tự

C. Các xâu kí tự mang tính chất thông báo

D. Cả 3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: