Dạng thập phân của số 01010110 là:

Dạng thập phân của số 01010110 là:

A. 83

B. 84

C. 85

D. 86

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: