Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?

Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?

A. /* this is a comment */

B. // this is a comment //

C. ‘ this is a comment

D. // this is a comment

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong css?

Dòng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong css?

A. /* this is a comment */

B. // this is a comment //

C. ‘ this is a comment

D. // this is a comment

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: