Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp trắng:

Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp trắng:

A. Kiểm thử điều kiện (Condition testing)

B. Kiểm thử dòng dữ liệu ( Data flow testing)

C. Kiểm thử vòng lặp (Loop testing)

D. Phân hoạch lớp tương đương (equivalent class partition)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp đen:

Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp đen:

A. Kiểm thử điều kiện (Condition testing)

B. Phân tích giá trị biên (boundary value analysis)

C. Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing)

D. Đoán lỗi (Error Guessing)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: