Dạng kiểm thử nào dùng kỹ thuật hộp trắng (white box test):

Dạng kiểm thử nào dùng kỹ thuật hộp trắng (white box test):

A. Kiểm thử hồi quy (regression test)

B. Kiểm thử nghiệm thu (acceptance test)

C. Kiểm thử hệ thống (system test)

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: