Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sửdụng?

Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sửdụng?

A. FTP

B. Telnet

C. Email

D. WWW

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: