Đặc trưng nào là đúng cho kho dữ liệu, không phải là cơ sở dữ liệu đặc trưng:

Đặc trưng nào là đúng cho kho dữ liệu, không phải là cơ sở dữ liệu đặc trưng:

A. Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn

B. Thông tin đúng và hợp thời

C. Tích hợp và không thường thay đổi

D. Tất cả những mục trên 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: