Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính cơ bản của JavaScript?

Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính cơ bản của JavaScript?

A.  Đơn giản (Simple)

B. Trực quan cao (visual)

C. Hướng đối tượng (Object Oriented)

D. Động (Dynamic)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: