Đặc tả hệ thống mô tả:

Đặc tả hệ thống mô tả:

A. Chức năng và hành vi của hệ thống dựa vào máy tính

B. Việc thi hành của mỗi thành phần hệ thống được chỉ

C. Chi tiết giải thuật và cấu trúc hệ thống

D. Thời gian đòi hỏi cho việc giả lập hệ thống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: