Đặc điểm của mạng dạng Bus?

Đặc điểm của mạng dạng Bus?

A. Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub

B. Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý 

C. Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau

D. Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: