Đ nh dấu các tầng trong mô hình TCP/IP (chọn các câu đúng):

Đ nh dấu các tầng trong mô hình TCP/IP (chọn các câu đúng):

A. Tầng Application

B. Tầng Transport

C. Tầng Network

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: