Đ nh dấu các câu đúng về địa chỉ IP (chọn các câu đúng):

Đ nh dấu các câu đúng về địa chỉ IP (chọn các câu đúng):

A. Địa chỉ IP 101.10.10.1 thuộc lớp B

B. Địa chỉ IP 192.168.1.254 thuộc lớp C

C. Địa chỉ IP 129.1.1.5 thuộc lớp A

D. Địa chỉ IP 10.0.0.1 thuộc lớp A

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: