Đ nh dấu các câu đúng về cổng TCP:

Đ nh dấu các câu đúng về cổng TCP:

A.  Ứng dụng web có cổng TCP là 25

B. Ứng dụng email (SMTP) có cổng TCP là 80

C. DNS có cổng 53

D. Ứng dụng email (POP) có cổng 110

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: