Cuối kỳ, khi kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả, kế toán ghi:

Cuối kỳ, khi kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả, kế toán ghi:

A. Nợ TK 632/ Có TK 911

B. Nợ TK 911 / Có TK 632; Có TK 3331

C. Nợ TK 911; Nợ TK 133 / Có TK 632

D. Nợ TK 911/ Có TK 632

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng