Cuối kỳ, đơn vị tính thuế GTGT phải nộp cho số hàng đã bán trả góp, trả chậm, kế toán ghi:

Cuối kỳ, đơn vị tính thuế GTGT phải nộp cho số hàng đã bán trả góp, trả chậm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 338(7)/Có TK 333(1)

B. Nợ TK 3331/Có TK 511

C. Nợ TK 3331/Có TK 338(7)

D. Nợ TK 511/ Có TK 333(1)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng