Cuối kì, kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả, kế toán ghi:

Cuối kì, kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả, kế toán ghi:

A. Nợ TK 911/ có TK 515

B. Nợ TK 515/ có TK 911

C. Nợ TK 911/ có TK 635

D. Nợ TK 635/ có TK 911

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng