Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:

Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:

A. Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.

B. Cơ quan kiêm toán độc lập thực hiện.

C. Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.

D. Bao gồm tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng