Cuối kì kết chuyển chi phí QLDN để xác định kết quả, kế toán ghi:

Cuối kì kết chuyển chi phí QLDN để xác định kết quả, kế toán ghi:

A. Nợ TK 642/ có TK 911

B. Nợ TK 641/ có TK 911

C. Nợ TK 911/ có TK 641

D. Nợ TK 911/ có TK 642

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng