Cuối kỳ kết chuyển các khoản làm giảm trừ doanh thu, kế toán định khoản:

Cuối kỳ kết chuyển các khoản làm giảm trừ doanh thu, kế toán định khoản:

A. Nợ Tk 521/ Có TK 911

B. Nợ Tk 521/ Có TK 511

C. Nợ Tk 911/ Có TK 521

D. Nợ Tk 511/ Có TK 521

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng