Cuối kỳ kế toán năm phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ do ngân sách cấp dùng cho hoạt động sự nghiệp vào tài khoản kế toán nào?

Cuối kỳ kế toán năm phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ do ngân sách cấp dùng cho hoạt động sự nghiệp vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (214)

B. Bên nợ TK quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp đã hình thành nên TSCĐ (43142)

C. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

D. Bên nợ TK quỹ phúc lợi đã hình thành nên TSCĐ (43122)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng