Cuối kỳ, đơn vị chuyển số tiền giảm giá hàng bán đã giảm doanh thu, kế toán ghi:

Cuối kỳ, đơn vị chuyển số tiền giảm giá hàng bán đã giảm doanh thu, kế toán ghi:

A. Nợ TK 511/ Có TK 531

B. Nợ TK 532/ Có TK 511

C. Nợ TK 511/ Có TK 532

D. Nợ TK 511/ Có TK 521

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng