CSS là viết tắt của?

CSS là viết tắt của?

A. Creative Style Sheets

B. Computer Style Sheets

C. Cascading Style Sheets

D. Colorful Style Sheets

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Css là viết tắt của?

Css là viết tắt của?

A. Creative style sheets

B. Computer style sheets

C. Cascading style sheets

D. Colorful style sheets

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: