CSS dùng để làm gì?

CSS dùng để làm gì?

A.  Các kịch bản máy khách.

B. Viết các ứng dụng sự kiện

C. Dùng để lập trình web từ phía máy chủ

D. Định dạng trang web

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: